Általános Szerződési Feltételek

 

Verziószám: V1.2
Közzétéve: 2021.12.04.

 

I. Szerződő Felek

Szolgáltató: a webshopmedia.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül megrendelt marketing megoldások technikai feltételeit biztosító (Ptk. szerinti) vállalkozás. (Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy).

A Szolgáltató adatai:
Név: GBI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: H-2890 Tata, Ady Endre út 31.
Cégjegyzékszáma: 11-09-007834
Adószáma: 12538801-2-11
Közösségi adószáma: HU12538801
Bankszámlaszáma:12600016-10862138-16669687
Bank neve: TransferWise Europe SA

Megrendelő: a Weboldalon keresztül, Szolgáltató szolgáltatását vagy szolgáltatásait megrendelő (Ptk. szerinti) vállalkozás.

Szolgáltató és Megrendelő együttesen a továbbiakban: Felek

II. Általános rendelkezések

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Szolgáltató webshopmedia.hu domain alatt elérhető weboldalon (továbbiakban: Weboldal) – az ÁSZF elfogadásával – létrejött jogviszonyokra terjed ki.
 2. Az ÁSZF azzal a céllal jött létre, hogy rögzítse Polgári Törvénykönyv szerinti vállalkozások között elektronikus úton történő – weboldalon keresztül létrejött – szerződéskötéshez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá tájékoztatást adjon a Felek részére a szerződés keletkezésével, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden fontos tényről és körülményről.
 3. Az ÁSZF-ben rögzített jogok és kötelezettségek kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti vállalkozásokra érvényesek, a szolgáltatásokat a Ptk. szerinti Fogyasztók nem vehetik igénybe!
 4. Az ÁSZF, mint szerződési feltétel, a Vállalkozás által – több szerződés megkötése céljából – egyoldalúan, az Igénybe vevő közreműködése nélkül előre meghatározott tartalommal bír, amely tartalmat a Vállalkozás és Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő (másik) fél egyedileg nem tárgyalt meg.

III. A szerződés tárgya

Szolgáltató rendelkezik a megfelelő szakmai tudással, illetve azokkal a technikai megoldásokkal (együttesen a továbbiakban: erőforrások), amelyek alkalmassá teszik tömeges-, kérdőíven keresztüli információgyűjtésre és rendszerezésre, nyereményjáték szervezésre és kivitelezésre, hirdetési kampányok kivitelezésére, valamint E-mail marketing tevékenység elvégzésére, továbbá partneri (affiliate) ajánlói szolgáltatás közvetítésére, illetve affiliate szolgáltatás (továbbiakban együttesen: szolgáltatások) nyújtására. Szolgáltató az erőforrások birtokában előre meghatározott szolgáltatási díjért cserébe biztosítja a Megrendelő vállalkozások részére a szolgáltatásokat, illetve fizet jutalékot minden a Megrendelő közreműködésével szerzett árbevételéből az érintett Megrendelők részére (affiliate).

IV. A Szolgáltatás megrendelésének menete

 1. Megrendelő tájékozódik a Weboldalon közzétett, szolgáltatásokra vonatkozó leírásokat, ami alapján megismeri azok tartalmát.
 2. Miután a Megrendelő megismerte a szolgáltatásokat, szabad döntése alapján a Weboldalon elhelyezett igénybejelentő adatlap kitöltésekor megjelöli a megrendelésre kiválasztott szolgáltatást, majd az adatlap kitöltésével és az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) -ÁSZF elfogadása jelölőnégyzet pipálásával- elfogadását követően az “Igénylés beküldése” gombra kattintással elküldi az igénybejelentőt a Szolgáltatónak.
 3. Szolgáltató a hozzá elektronikus úton beérkező igényeket legkésőbb 2 munkanapon belül feldolgozza, majd megküldi ajánlatát a Megrendelő részére. Az ajánlat tartalmaz minden olyan díjat, ami a kampány lebonyolításához szükséges.
 4. Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelő igényét visszautasítani, amennyiben a Megrendelőnek jelentős köztartozása van, vagy egyéb hatósági korlátozás alatt áll, illetve ha adott Megrendelőnek díjtartozása áll vagy állt fenn Szolgáltató vagy az érdekkörébe tartozó egyéb vállalkozással szemben, továbbá, ha az igény olyan elemeket tartalmaz, amik jogszabályba vagy egyéb a Szolgáltató által meghatározott korlátozásba, feltételbe ütközik. Elutasítás esetén a Szolgáltató e-mailben értesíti a Megrendelőt.
 5. Megrendelőnek jogában áll a Szolgáltató által részére megküldött ajánlatot indoklás nélkül elutasítani.
 6. Abban az esetben, ha a Megrendelő elfogadja a Szolgáltató által részére e-mail útján megküldött ajánlatot, az elfogadás tényéről (továbbiakban: megrendelés) e-mailben értesíti a Szolgáltatót. A Szolgáltatónak ekként megküldött elfogadó e-maillel egy időben hatályba lép a jelen ÁSZF is, melynek elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató ajánlata, valamint a Megrendelő elfogadó e-mailje.
 7. Szolgáltató a megrendelések feldolgozását követően a megrendelés tartalma szerint javaslatot tesz a Megrendelőnek az igényelt szolgáltatások részleteivel kapcsolatban, így kiemelten az SMS vagy email üzenet szövegére vonatkozóan, illetve a kérdőívek kérdéseinek összeállítására.
 8. Abban az esetben, ha a Megrendelő jóváhagyja a Szolgáltató által javasolt, vagy közösen egyeztetett üzenet szövegek, valamint kérdőív tartalmakat, Szolgáltató elkészíti a Weboldalon az adott kampány technikai beállításait. Szolgáltatónak ezen feladat elvégzésére 15 naptári nap áll rendelkezésére, amit a Megrendelőnek a kampány lebonyolítására kijelölt időintervallum megjelölésekor figyelembe kell venni.

V. Szolgáltatások leírása

 1. Kérdőív kampány 
  1.1.  A kérdőív kampány a Megrendelő által megrendelt és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, aminek során a Szolgáltató elkészíti a Megrendelő által meghatározott tartalommal bíró online kérdőívet, majd közzéteszi és meghirdeti azt azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb potenciális vásárlóhoz eljusson, azok kitöltsék azt, illetve, hogy a kitöltők minél nagyobb része feliratkozzon a Szolgáltató hírlevél listájára.
  1.2.  A szolgáltatás önálló szolgáltatásként is elérhető és az ajánlatban megjelölt díjazás ellenében vehető igénybe.
 2. Kupon kampány
  2.1.  A kupon kampány a Megrendelő által megrendelt és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, aminek során a Szolgáltató elkészíti a Megrendelő által meghatározott termékekre szóló kedvezménykuponokat, majd közzéteszi és meghirdeti azt azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb potenciális vásárló iratkozzon fel a Szolgáltató hírlevél listájára, ezzel megszerezve a kedvezménykupont, továbbá, hogy az így megszerzett kedvezmény-kupon felhasználásra kerüljön a Megrendelő webáruházában.
  2.2.  A szolgáltatás önálló szolgáltatásként is elérhető és az ajánlatban megjelölt díjazás ellenében vehető igénybe.
 3. Nyereményjáték
  3.1.  A nyereményjáték kampány a Megrendelő által megrendelt és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, aminek során a Szolgáltató elkészíti a Megrendelő által meghatározott termékekre / szolgáltatásokra szóló nyereményjáték oldalt, majd közzéteszi és meghirdeti azt azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb potenciális vásárló iratkozzon fel a Szolgáltató hírlevél listájára, ezzel megszerezve a lehetőséget a kiválasztott termék sorsoláson történő megszerzésére. A kampány célja a Szolgáltató hírlevél listájának építése, továbbá a Megrendelő termékének / szolgáltatásának, valamint webáruházának népszerűsítése.
  3.2.  A szolgáltatás önálló szolgáltatásként is elérhető és az ajánlatban megjelölt díjazás ellenében vehető igénybe.  

VI.  Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

 1. A Szolgáltató jogosult a Weboldalra érkező és ott -a kampány résztvevőjeként- önkéntes hozzájárulással regisztráló/feliratkozó érintetteket saját adatbázisába -mint adatkezelő- rögzíteni és a jövőben kezelni. Szolgáltató nem köteles a Megrendelő adatbázisából saját adatbázisába történő regisztrációért ellenérték / díj megfizetésére, de jogosult az adatbázisából ekként Szolgáltató adatbázisába regisztrált érintettek után keletkező partneri (Affiliate) jutalékból részesedés kifizetésére.
 2. Szolgáltató adatkezelői körébe ily módon kerülő adatokat a Szolgáltató erre szóló külön megrendelés hiányában nem köteles a Megbízó részére továbbítani.
 3. Megbízó a jelen szolgáltatás opcionális kiegészítőjeként, külön díj megfizetése ellenében megrendelheti a Szolgáltatótól a kampány során történő “dupla hozzájárulás” beszerzését, így a kampányban regisztráló érintetteknek lehetőségükben áll -saját döntésük szerint- hozzájárulni ahhoz, hogy a Megrendelő, mint adatkezelő részére is megadják a hozzájárulást ahhoz, hogy a Megrendelő a jövőben, a jelenlegi adatkezelői jogaitól eltérő, vagy azt megerősítendő adatkezelési célokhoz adatkezelői jogot szerezzen.

VII. Ellenérték

 1. A kampány Weboldalon vagy egyéb felületen létrehozott tartalmának (pl.: kérdőív, feliratkoztató űrlap) munkadíja, ami a Szolgáltató által a Megbízó részére megküldött ajánlatban magyar forintban meghatározott és rögzített ellenérték.

VIII. Ellenérték megfizetése

Szolgáltató a szolgáltatás megkezdése előtt elektronikus számlát állít ki a Megrendelő részére. A szolgáltatás megkezdését megelőzően kiállított számla tartalmazza az adott kampánnyal kapcsolatos minden díjat.
A Szolgáltató által így kiállított számla magyar nyelvű és a számla pénzneme HUF. A számla a billingo.hu online számlázóval kerül kiállításra és a Megrendelő részére kiküldésre.

IX. Partneri (Affiliate) jutalék és az abból történő részesedés

 1. A partnerkapcsolat (Affiliate) egy olyan együttműködési forma, ahol a Szolgáltató harmadik féllel megkötött szerződése alapján jutalékra jogosult az általa, harmadik fél kereskedelmi weboldalára irányított látogatók által generált árbevétel után.
 2. Megrendelő adatbázisából a kampányok során Szolgáltató adatbázisába regisztrált érintettek részére a Szolgáltató - az érintettek hozzájárulása alapján rendszeresen reklám tartalmú üzeneteket küld azzal a céllal, hogy az érintettek vásároljanak a harmadik fél kereskedelmi weboldalán.
 3. Amennyiben az érintettet vásárol és a Szolgáltató jutalékot kap a harmadik féltől, a kapott jutalékot megosztja azon Megrendelőkkel, akik hozzájárultak a Szolgáltató hírlevél listájának építéséhez.
 4. A jutalék mértéke számos tényezőtől függ, így leginkább a harmadik féllel megkötött ajánlói szerződésben rögzített jutalék mértékétől, valamint az adott kampány költségeitől. Szolgáltató a harmadik féltől származó jutalékából levonja a kampány során nála felmerülő közvetett és közvetlen költségeket, majd a fennmaradó jutalék összegét 50-50% mértékben megosztja a Megrendelővel.
 5. A megosztás olyan arányban történik a Megrendelők között, amilyen arányban feliratkoztattak, azaz a Megrendelők -Szolgáltató levelező rendszerében lévő- hírlevél csoportjában lévő feliratkozottak számának arányában.
 6. Szolgáltató nem köteles a Megrendelőt tájékoztatni, hogy az adatbázisából Szolgáltató adatbázisába regisztrált érintettek részre mikor és milyen reklámot indít, továbbá azt sem köteles közölni, hogy mely harmadik féllel milyen feltételekkel szerződött, ezen adatokat a Szolgáltató üzleti titokként kezeli.
 7. Szolgáltató jogosult a feliratkozók valódiságát ellenőrizni azzal a céllal, hogy kiszűrje az esetleges visszaéléseket és visszaélés esetén a Megbízót értesíteni, hogy az tisztázhassa a körülményeket.
 8. Visszaélés esetén, illetve ha a Megrendelő a Szolgáltató ez irányú értesítésétől számított 15 naptári napon belül nem igazolja az okot, a Szolgáltató jogosult a visszaélést elkövető Megrendelőt kizárni a programjából. A kizárást követően a Megrendelő további jutalékra nem jogosult.
 9. Szolgáltató vállalja, hogy abban az esetben, ha a Megrendelőnek egy adott hónapban jutaléka keletkezett, arról az adott hónapot követő 5 munkanapon belül értesíti a Megrendelőt, aki jogosult jutalék számlát kiállítani a Szolgáltató részére, 8 napos fizetési határidővel.

 

X. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos rendelkezések

 1. Közvetítő a Megbízó - mint adatkezelő - részére adatfeldolgozói tevékenységet végez, mely során a Szolgáltatóval, mint adatfeldolgozóval is szerződéses viszonyban áll. A Megbízó által a Szolgáltató online címkenyomtató rendszerébe (Weblabel) valamint, a Közvetítő saját fejlesztésű statisztikai és logisztikai szoftvere elektronikusan rögzített természetes személyek adatait a Közvetítő és a Szolgáltató a jelen szerződésben rögzített adatfeldolgozási céltól eltérő adatkezelési céllal nem használhat fel. A Közvetítő adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenysége kizárólag a Megbízó általi szolgáltatásokra korlátozódik és mint ilyen, a szolgáltatás teljesítéséig, illetve a kapcsolódó elszámolás lezártáig tart. Közvetítő ezt követően anonimizálja a logisztikai adatokat, így természetes személy azonosítására alkalmatlanná teszi azokat.
 2. Közvetítő általi adatfeldolgozás
  A Közvetítő
  A)  a Megbízó (mint adatkezelő) előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe;
  B)   a személyes adatokat kizárólag a Megbízó írásbeli utasításai alapján kezeli;
  C)   biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;
  D)  meghozza a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az érintettek jogainak védelme érdekében, így különösen:
  - a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  - a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
  - fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  - az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;
  E)  segíti a Megbízót az adatkezelés biztonsága, az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak, illetve az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat;
  F)   az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően a Megbízó döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat a Megbízónak, és törli a meglévő másolatokat;
  G)  a Megbízó rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Megbízó – Megbízott tevékenysége során és azzal összefüggésben keletkezett - kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a Megbízó által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.
 3. Ha a Közvetítő, mint adatfeldolgozó bizonyos, a Megbízó, mint adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, a további adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket telepíti - amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik adott adatfeldolgozó kapcsán -, mint amelyek a Közvetítő és a Megbízó között létrejött, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen az érvényben lévő hazai és Európai Uniós rendeletek követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.
 4. A közvetítő és bármely, a Megbízó vagy a Közvetítő irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag a Megbízó utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.
 5. Minden adatfeldolgozó (Közvetítő és az általa igénybe vett egyéb adatfeldolgozó(k)) nyilvántartást vezet a Megbízó nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
  A)   az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek vagy akiknek a nevében az adatfeldolgozó eljár;
  B)   az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;
  A Megbízott ezen nyilvántartását írásban vezeti (ideértve az elektronikus formátumot is).

XI. Felelősségvállalás

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a Megrendelő által a részére átadott személyes adatok üzenetküldéssel kapcsolatos jogszerűségéért. Szolgáltató felelőssége a személyes adatok átvételére és a technológiai folyamatra korlátozódik.

XII. Panaszok kezelése

Amennyiben a Megrendelő által Szolgáltatónak átadott kapcsolati elérhetőségekre (e-mail cím és/vagy telefonszám) feladott üzenetekkel kapcsolatosan Szolgáltatóhoz bármilyen formában kérdés, észrevétel vagy panasz érkezik, azokat továbbíthatja Megrendelő felé. Megrendelő köteles az ügy átvételéről tájékoztatni az ügy kezdeményezőjét és a Szolgáltatót, köteles az ügy természetétől függően elvárható időn - de legkésőbb két munkanapon - belül az ügyben eljárni, majd köteles annak eredményéről tájékoztatni az ügy kezdeményezőjét és a Szolgáltatót.

XIII. Záró rendelkezések

 1. Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében, - amennyiben ezt a Megrendelő szükségesnek tartja vagy a teljesítés időbelisége, esetleg szakmaisága, vagy technikai feltételei megkívánják - harmadik felet (alvállalkozót) vonjon be. Ez esetben a Szolgáltató köteles a munkákat saját nevében és költségére kiadni az alvállalkozónak azzal a kikötéssel, hogy minden esetben ő viseli a kizárólagos felelősséget a határidők betartásáért és a szolgáltatásért.
 2. Jelen szerződést a Szerződő Felek határozatlan időre és magyar nyelven kötik. jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a Közvetítő a Megbízó részére elektronikus levelezés útján megküldi a Szolgáltató címkenyomtató szoftveréhez, valamint a 2. számú mellékletben megjelölt szoftverekhez az elérési útvonalakat valamint a bejelentkezéshez szükséges felhasználóneveket és jelszavakat. Abban az esetben, ha a Közvetítő ezen kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tesz eleget az aláírástól számított 30 naptári napon belül, jelen szerződés semmissé válik.

 

Minden jog fenntartva! GBI KFT

 

Pin It on Pinterest